Hírdetések | Deltanova

Hírdetések

 

A Delta Nova Kft. (cégjegyzékszám: 11 09 023732, székhely: 2890 Tata, Ady E. u. 67.), mint az OPUS-VIA Ingatlanfejlesztő Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám: 06 09 019781, székhely: 6726 Szeged, Thököly út 48.) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-13-002069/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója (felszámolási eljárás kezdeményezésének időpontja: 2013. április 18.; a felszámolás kezdőnapja: 2014. február 25.)

 

nyilvános pályázati felhívás

 

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós tulajdonát képező alábbi ingatlant:

 

Budapest III. kerület, belterület, 20023/22/A/68. helyrajzi számú, természetben 1037 Budapest, Lestyán utca 3. pinceszint, 9. ajtó alatt található gépkocsitároló ingatlan.

Megnevezése:

gépkocsitároló.

Terület:

12 m2

Eszmei hányad:

13/100000.

Tulajdoni hányad:

1/1.

Nettó irányár:

1.200.000,-Ft.

Ajánlati biztosíték:

60.000,-Ft.

A tulajdoni lap III. része nem tartalmaz bejegyzést.

 

A meghirdetett vagyonelem vételárának megfizetésénél részletfizetési lehetőség nincs.

A felszámolási eljárásban értékesített vagyonelemekkel kapcsolatosan a pályázó áfafizetési kötelezettsége egyedileg kerül meghatározásra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján.

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. október 16-án 8 óra 00 perc.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 2-án 12 óra 00 perc.

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az adós gazdálkodó szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10312124-49020012 számú számlájára átutalással a pályázat benyújtásáig. Az átutalásról szóló bizonylat melléklete a pályázatnak.

 

A meghirdetett ingatlan megtekinthető: 2015. október 15-én 10 óra és 10 óra 30 perc között a helyszínen.

A pályázatról további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető (https://eer.gov.hu.).

 

A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adós gazdálkodó szervezet MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-10312124-49020012 számú számlájára az adásvételi szerződés megkötésétől számított legkésőbb 15 napon belül kéri teljesíteni.

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15. nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: birtokátruházás napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától -, számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Delta Nova Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan lehet benyújtani.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 15 napon belül átutalja. A vagyonelemekre beadott pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázónak a pályázatot olvasható cégszerű aláírással kell ellátnia. A pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció szkennelt változatának az EÉR felületére történő feltöltésével történik.

A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az érvényesen benyújtott pályázatok közül nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a szerződéskötést követő 15 napon belül vállalja a teljes vételár megfizetését.

 A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes pályázó igazolja a 17/2014. (II. 03.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jutalék EÉR működtető részére történő megfizetését.

 

Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.

 

Amennyiben nem érkezik a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes ajánlat, az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy külön értékesítési hirdetménynél lehet majd ajánlatot tenni.

A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A megvásárlásra felkínált vagyonelemért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a nyertes pályázót terhelik, a szerződést a felszámoló készítteti el.

A fenti vagyonelemről készített részletes tenderfüzet az EÉR rendszerben költségmentesen megtekinthető, illetve letölthető. A tenderfüzet megtekintése vagy letöltése nem feltétele az érvényes pályázat beadásának.

 

Cégközlönyben való megjelenés várható időpontja: 2015. 10. 01.

 

A www.deltanova.hu internetes portál összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik.
2010 copyright Delta Nova Kft. | admin | Honlapkészítés